Home

FYZIKA 007 Střídavý proud

Střídavý proud v energetice - úlohy. Ztrátový výkon elektrárny (Sbírka řešených úloh z fyziky - KDF MFF UK v Praze) Výkon elektrického motoru (Sbírka řešených úloh z fyziky - KDF MFF UK v Praze) Transformátor se započtením ztrát (Sbírka řešených úloh z fyziky - KDF MFF UK v Praze) Transformátor a magnetický. Fyzika na střední škole trochu jinak. Středoškolská fyzika. Fyzikální olympiáda 2020/2

Střídavý proud v energetice - FYZIKA 00

Složený obvod střídavého proudu - FYZIKA 007

FYZIKA Střídavý proud 1 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Střední škola ekonomiky, obchodu... Author: Jitka Bláhov důsledky proudu závisejí nejen na velikosti proudu, ale i na částech těla, pře které prochází (nejhorší jsou všechny cesty přes srdce, proud procházející mezi prsty jedné ruky není takový problém) Bezpečný proud: střídavý 3,5 mA. stejnosměrný 10 mA Elektrický proud neprochází přes člověk jen tak Střídavý proud - Fyzika - Maturitní otázk . 26.Výkon v obvodech se střídavým proudem: činný výkon, jalový výkon, efektivní hodnota proudu a napětí, průměrný výkon střídavého proudu v jedné periodě, zdánlivý výkon, účiník. 27.Kvalitativní a kvantitativní popis kmitání netlumeného LC obvodu. 28.Podstata. Elektromagnetická indukce fyzika 007. MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA. Faradayův zákon elektromagnetické indukce. (33) Molekulová fyzika a termika (32) Elektřina (35) Magnetické pole (9) Střídavý proud (9) Optika (27) Speciální teorie relativity (4) Atomová fyzika (7) Jaderná fyzika (5. Elektromagnetická indukce - jev vzniku. Fyzika - střídavý proud.rar 0; Velikost 19 MB; Stáhnout rychle za kredit 18 sekund - 0,05 K.

Střídavý proud - pokusy - FYZIKA 00

Transformátor - FYZIKA 00

  1. » Fyzika » FYZIKA-Střídavý proud #1 01. 03. 2015 13:11 Hypši Zelenáč.
  2. *hodnoty s X jsme nezapočítávali, jelikož se od ostatních výrazně liší Diskuze: Měření mohou být velmi nepřesná, jelikož hodnoty neustále kolísaly (nejspíše vinou nestálého zdroje), některé hodnoty Z byly tak vychýlené a hodnoty se tak často měnili, že jsme je raději vyřadili, aby negativně neovlivnily výsledky
  3. » Fyzika » Střídavý proud (TOTO TÉMA JE VYŘEŠENÉ) #1 23. 10. 2016 19:09 papouch223 Příspěvky: 34 Reputace: 0 . Střídavý proud. Dobrý den, připravuji se na písemnou práci z fyziky a při opakování jsem narazila na tři příklady, které nemohu vyřešit. 1. Okamžitá hodnota střídavého napětí při okamžité fázi pí.

Připojíme-li ke svorkám zdroje střídavého napětí elektrický obvod, bude jím procházet proud, který periodicky mění směr i velikost, tzv. střídavý elektrický proud. Pohybuje-li se vodič v magnetickém poli po kruhové dráze, můžeme jeho pohyb rozdělit na jednotlivé úseky a sledovat, kolik indukčních čar vodič. baterie: stejnosměrný proud; otáčející se závit v magnetickém poli: střídavý proud. velikost napětí se harmonicky mění: u = U m.sin ωt. Definice: Proměnné napětí s harmonickým průběhem označujeme názvem střídavé napětí a elektrickým obvodem prochází střídavý proud, který má rovněž harmonický průběh Ulož.to je československou jednotkou pre slobodné zdieľanie súborov. Nahrávajte, zdieľajte a sťahujte zadarmo. S kreditom aj neobmedzenou rýchlosťou

HTML5-App: Jednoduchý střídavý obvod. Tato HTML5-App ukazuje chování jednoduchého střídavého obvodu složeného ze zdroje střídavého proudu, rezistoru (bez indukčnosti), kondenzátoru nebo ideální cívky (bez odporu). Obvod je rozšířen o měření napětí U pomocí voltmetru (modrý) a měření el. proudu I. Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo fyziky určené pro žáky 6. - 9. ročníku. V této části se nachází učivo fyziky z 9. ročníku (prezentace, zápisy do sešitu, dále pak zadání samostatných úkolů určených k procvičování jednotlivých částí daného učiva, také jsou zde uvedeny i nejčastější otázky ze zadání písemných prací) Okamžité hodnoty napětí a proudu se v obvodu střídavého proudu neustále mění. Je proto nutné stanovit způsob, jak tyto proměnné veličiny měřit. Měřící přístroje na střídavý proud jsou konstruovány tak, že ručka ukazuje na stupnici jedinou hodnotu, která je v určitém vztahu k největší hodnotě čili k. Vzdělávací videa pro předmět Fyzika. Videa vybírají zkušení učitelé s odpovídající aprobací

  1. Název výukového materiálu: Střídavý proud - 9. ročník Vzdělávací obor: fyzika. Tematický okruh: střídavý proud. Téma: Měřen
  2. Popis materiálu. Měření střídavého proudu, frekvence a periody. Teorie, měření, analýza a shrnut
  3. Střídavý proud . f = 1 / T f ( Hz ) - kmitočet ( frekvence ) střídavého proudu. T ( s ) - perioda střídavého proudu . I = 0,7 I m I ( A ) - elektrický proud I m ( A ) - efektivní hodnota elektrického proudu

Fyzika ve škole . Fyzika ve škole - animovaná fyzika. Mechanika Gravitační pole Mechanické vibrace a vlny Molekulární fyzika a termodynamika Elektrostatika Elektrický proud Polovodiče Elektrický proud v kapalinách Vedení proudu v plynech a vakuu Magnetické pole Střídavý proud Optika Speciální relativita Atomová fyzika Jaderná fyzika Matematika 40. Elektrický proud v polovodičích (1) 41. Elektrický proud v elektrolytech (7) 42. Elektrický proud v plynech a ve vakuu (4) 43. Stacionární magnetické pole (17) 44. Nestacionární magnetické pole (25) 45. Mechanické kmity (25) 46. Střídavý proud (66) 47. Mechanické vlnění (41) 48. Světlo a záření Základní pojmy (26) 49

střídavý proud, F - Fyzika - - unium

Ohmův zákon fyzika 007 Ohmův zákon pro uzavřený obvod - FYZIKA 007 . Fyzika na střední škole trochu jinak. Středoškolská fyzika. 1) Ke svorkám zdroje o elektromotorickém napětí 15 V je připojen vnější obvod, kterým prochází proud 1,5 A. Voltmetr připojený ke svorkám zdroje ukazuje napětí 9 V. Určete odpor vnějšího obvodu a vnitřní odpor zdroj Kondenzátor je pasivní elektrotechnická součástka, jejíž charakteristickou vlastností je kapacita.. Každý skutečný kondenzátor kromě toho vykazuje další, takzvané parazitní vlastnosti, jako je indukčnost a odpor, čímž se odlišuje od kapacitoru, což je myšlená ideální součástka, která má pouze kapacitu, navíc stálou a nezávislou na okolních podmínkách

FYZIKA Střídavý proud - PDF Free Downloa

Fyzika 007. 173 likes · 1 talking about this. Tvůrci webových stránek www.fyzika007.cz: Petr Brabec a Filip Bartůněk. Správce této stránky: Simona Novotná, Veronika Bezdíčková a Daniela Ernestov Výukové online kurzy a testy k předmětu fyzika pro 3. ročník SŠ. Online výuka na vzdělávacím portálu Edukavka.CZ Vzdělávací portál pro základní a střední škol Atom fyzika 007 Modely atomů - FYZIKA 007 . atom je kulička o poloměru 10-10 m , uvnitř této kuličky je rovnoměrně rozložen kladný náboj, v kterém plave tolik elektronů (jako rozinky v pudinku), že atom je navenek neutrální nedostatek: nevysvětluje původ sil, které brání tomu, aby se kladný náboj nerozletěl působením odpudivé Coulombovské síl Atom (z řeckého.

Fyzika 6.ročník. do sešitu nakreslit váhy a naučit se jejich popis Lenzův zákon fyzika 007, zkusit pochopit pokus . Střídavý proud i napětí jsou poněkud složitější, proto k jejich popisu potřebujeme více veličin. Zkuste se kouknout na snímek č. 6 první prezentace. Amplituda -Umax/Imax- je nejvyšší hodnota. 3.3 | elektrickÝ proud v kovech 3.4 | elektrickÝ proud v polovodiČÍch 3.5 | elektrickÝ proud v kapalinÁch 3.6 | elektrickÝ proud v plynech a ve vakuu 3.7 | stacionÁrnÍ magnetickÉ pole 3.8 | nestacionÁrnÍ magnetickÉ pole 3.9 | stŘÍdavÝ proud 3.10 | stŘÍdavÝ proud v energetice 3.11 | fyzikÁlnÍ zÁklady elektronik Fyzika 007. 173 likes. Tvůrci webových stránek www.fyzika007.cz: Petr Brabec a Filip Bartůněk. Správce této stránky: Simona Novotná, Veronika Bezdíčková a Daniela Ernestov 067, Bodové svařování a indukční pec, Střídavý proud, transformátor, trasnformace dolu, elektromagnetická indukce 8 Časový průběh střídavého napětí zdroje 3. roční 2) fyzikální jednotkou periody je sekunda → • Frekvence (kmitočet) 1) udává počet kmitů za sekundu, 2) fyzikální jednotkou frekvence je hertz → • vztahy mezi frekvencí a periodou: • Alternátor - stroj, který vyrábí střídavý proud na základě elektromagnetické indukce (elektrárny, automobily, jízdní kola

Efektivní hodnota střídavého napětí vzorec - efektivní

Fyzika - střídavý proud.rar 0; Size 19 MB; Fast download for credit 18 sekund - 0,01. baterie: stejnosměrný proud; otáčející se závit v magnetickém poli: střídavý proud. velikost napětí se harmonicky mění: u = U m.sin ωt. Definice: Proměnné napětí s harmonickým průběhem označujeme názvem střídavé napětí a elektrickým obvodem prochází střídavý proud, který má rovněž harmonický průběh

Fyzika - střídavý proud

předmět z el. vodivého materiálu dovnitř cívky, jejímž vinutím protéká střídavý proud, indukují se střídavým magnetickým polem v dutině cívky ve vloženém předmětu vířivé proudy. V principu se jedná o transformátor, kde sekundárním vinutím je vsázka (závit FYZIKA 007: Elektromagnetická indukce [online. Ele 1 - základní pojmy - stavba látek, stejnosměrný proud 1.2.3 Stavba látek Z chemie víme, že látky jsou složeny z molekul a molekuly z atomů. Každý atom má tzv. elektronový obal, tvořený elektrony a jádro, tvořené jadernými částicemi (protony, neutrony) Piskač V.: Střídavý proud, Veletrh 5, Praha 2000 Popis ůskalí, která skrýtá výuka střídavého proudu na ZŠ a SŠ, a praktické náměty, jak se s nimi vypořádat. Problémová úloha na závěr U běžných malých diod je to obvykle 0,5 A, snadno se ale seženou diody na desítky A. Někdy se místo maximálního proudu používá výkonová ztráta. Dynamický odpor je velikost odporu otevřené diody pro malý střídavý proud. Je dán sklonem charakteristiky v propustném směru Technologie. Vlastní elektrárna je osazena jednou Peltonovou turbínou vyrobenou ve Škodových závodech v Plzni s hltností 800 l/s při spádu 247,7 m, průměr oběžného kola je 850 mm, počet otáček 750 /min., 2 střiky, regulace jehlami, ochrana proti přetočení odkloněním paprsku

Hledejte: Fyzika - střídavý proud

Fyzika (394) Fyzika ve škole - aplety (29) DUMy - fyzikální animace HTML5 (240) Mechanika (39) Gravitační pole (30) Mechanické kmitání a vlnění (33) Molekulová fyzika a termika (32) Elektřina (35) Magnetické pole (9) Střídavý proud (9) Optika (27) Speciální teorie relativity (4) Atomová fyzika (7) Jaderná fyzika (5. FYZIKA 7 Střídavý proud Vedení elektrického proudu v polovodičích Využití světla a záření Jaderná energie Energie a její přeměny Země a vesmír Řešení složitějších úloh Čemu jste se ve fyzice naučili? Závěr fyziky Zápisy laboratorních úloh Periodická soustava prvků Pracovní sešit doplňuje učebnici Odraz světla, rovinná zrcadla, kulová zrcadla (list 2) Elektrické siločáry, elektrický proud jako fyz. děj (list 2) Volné pracovní místo. Rovinné zrcadlo - FYZIKA 007 SHRNUTÍ. Obraz vytvořený rovinným zrcadlem je vždy zdánlivý, vzpřímený, stejně ve Kontrolní test - elektrostatika Gymnázium Nový Bydžov - tematický plán - fyzika - 5. ročník šestiletého studia 2 BŘEZEN Nestacionární magnetické pole (8) Elektromotor na střídavý proud (1). Transformátor (1). Přenos elektrické energie (1). Kontrolní test - střídavý proud ( Předmět: Fyzika Přidal(a): Wolfschäger Měření indukčnosti střídavým proudem Úkol: Určete indukčnost cívky pomocí střídavého proudu Pomůcky: cívka 1200Z, rovné jádro, U-jádro, ampérmetr, voltmetr, potenciometr, spojovací dráty, zdroj střídavého a stejnosměrného napětí. Teoretický úvod

Jaderná elektrárna podrobně. Primárním zdrojem energie je radioaktivní rozpad jader těžkých prvků (nejčastěji uran nebo plutonium) při řízené řetězové štěpné reakci v jaderném reaktoru. Jaderné elektrárny patří mezi tepelné elektrárny, liší se pouze zdrojem tepla. Technologické zpracování tepelné energie páry. Fyzikální seminář Poslední aktualizace: 30/08/2020 Fyzikální seminář - 8.A, 8.B FS/MZ - Okruhy maturitní zkoušky FS/01 - Téma 1: Fyzikální veličiny, diferenciální počet FS/02 - Téma 2: Kinematika hmotného bodu FS/03 - Téma 3: Dynamika hmotného bodu FS/04 - Téma 4: Mechanická práce a energi Fyzika (394) Fyzika ve škole - aplety (29) DUMy - fyzikální animace HTML5 (240) Mechanika (39) Gravitační pole (30) Mechanické kmitání a vlnění (33) Molekulová fyzika a termika (32) Elektřina (35) Magnetické pole (9) Střídavý proud (9) Optika (27) Speciální teorie relativity (4) Atomová fyzika (7) Jaderná fyzika (5

Fyzika Maršovská . Menu Pístové spalovací motory Elektrické vlastnosti látek Elektrické obvody Elektrický odpor vodiče Zapojení spotřebičů v obvodě Meteorologie 9. ročník Elektromagnetické jevy Střídavý proud Vedení el. proudu v kapalinách a plynech Polovodiče. Fyzika. Motory - referát. DOC Fyzikální veličiny a jejich jednotky v soustavě SI 003: Hasník Vít: Fyzikální veličiny a jejich jednotky 004: Hasník Vít: Měření délky, hmotnosti, objemu - prezentace ve Smartu 005: Hasník Vít: Jednotky délky, hmotnosti, objemu - prezentace ve Smartu 006: Hasník Vít: Magnetické vlastnosti látek - prezentace 007: Hasník Ví Fyzika (394) Fyzika ve škole - aplety (29) DUMy - fyzikální animace HTML5 (240) Mechanika (39) Gravitační pole (30) Mechanické kmitání a vlnění (33) Molekulová fyzika a termika (32) Elektřina (35) Magnetické pole (9) Střídavý proud (9) Optika (27) Speciální teorie relativity (4) Atomová fyzika (7) Jaderná fyzika (5. Fyzika; 7 odmaturuj z fyziky, odmaturuj z fyziky pdf, odmaturuj z fyziky pdf uloz to, odmaturuj z fyziky bazar, odmaturuj z fyziky uložto, odmaturuj z fyziky pdf download, odmaturuj z fyziky bazos, odmaturuj z fyziky didaktis, odmaturuj z fyziky recenze indukce. 16. Střídavý proud. 17. Fyzika mikrosvěta. 18. Země a její. FYZIKA MIKROSVĚTA - FYZIKA 007 - Google Site . Délka projektu: 1.6.2009 - 31.5. 2012 Měření teploty - 1 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Teplota je fyzikální veličina vyjadřující tepelný stav tělesa Teplotní stupnice jsou dvě: Termodynamická (Kelvinova, založená na Carnotově cyklu) je určena dvěma pevnými body: absolutní nula (ustává termický pohyb

Fyzikální experimenty prováděné pomocí moderních měřících zařízení a zejména pak využívající počítače jsou pro studenty často atraktivnější než experimenty klasické. Tato práce se zabývá návrhem fyzikálních experimentů, ve kterých lze s úspěchem využít zvukovou kartu počítače jako měřícího. Koncem 80. let 19. století zuřila takzvaná válka proudů. Thomas Edison podporoval stejnosměrný proud a tvrdil, že je bezpečnější než AC. George Westinghouse podporoval střídavý proud, protože mohl přenášet energii na velké vzdálenosti. Protože si dva navzájem podbízeli ceny, Westinghouse postrádal kapitál Zvuk. Nestacionární magnetické pole. Střídavý proud. Optika. Speciální teorie relativity. Úvod do fyziky mikrosvěta. Doporučené učebnice: Fyzika pro gymnázia - Mechanické kmitání a vlnění, Prometheus, Praha. Fyzika pro gymnázia - Elektřina a magnetismus, Prometheus, Prah Fyzika pro gymnázia - Elektřina a magnetismus Střídavý proud Termín označující Proud se za napětím zpožďuje avznikáfázový rozdíl. CÍVKA v obvodu střídavého proudu Křivka napětí je posunuta vzhledem ke křivce proudu na časové •I = 230/31,84 = 7,22 mA = 0,007 22 A •Q= 230 . 7,22 = 1,66 . 10-3VA r

#NEZkreslenaVeda #NEZkreslena_veda #NEZkreslenávěda #NEZkreslená_věda #akademievedCRNEZkreslená věda II: druhá série vzdělávacího cyklu Akademie věd ČR. Odbo.. Střídavý proud. Měření střídavého proudu a napětí. Transformátor. Rozvodná elektrická síť. Vedení elektrického proudu v kapalinách. Vedení elektrického proudu v plynech. Polovodiče. Polovodičová dioda. Elektromagnetické vlny a záření. Zdroje záření. Atomová jádra. Radioaktivita. Jaderný reaktor. Jaderná energetik

Elektrický proud v kovech 11. Elektrický proud v látkách 12. Stacionární magnetické pole 13. Nestacionární magnetické pole 14. Kmitání 15. Mechanické vlnění 16. Střídavý proud 17. Elektromagnetické vlnění 18. Optické zobrazování 19. Elektromagnetické záření 20. Základní poznatky speciální teorie relativity 21 Seznam dílů / kapitol / hodin. Fyzika SŠ » . aktualizováno: 22. 1: Mechanika. 1: Kinematik Fyzika Animace/Simulace. Tweet. Fyzika ve škole - HTML5 (Fyzika Animace/Simulace) Mechanika Gravitační pole Mechanické kmitání a vlnění Molekulová fyzika a termika Elektrostatika Elektrický proud Polovodiče Elektrický proud v kapalinách Elektrický proud v plynech a ve vakuu Magnetické pole Střídavý proud Optika Speciální. Tok elektrického proudu při tDCS je stejnosměrný, na rozdíl od běžného proudu z elektrické sítě, kde se jedná o proud střídavý. To znamená, že proud teče vždy jedním směrem, od pozitivní elektrody - anody - k negativní elektrodě - katodě. Podle této fyzikální zákonitosti se tDCS dělí na anodální a.

Obvody střídavého proudu :: MEF - fyzika

Střídavý proud se před 100 lety prosadil z důvodů jednoduché změny napětí. Při zvýšení napětí 10x poklesly ztráty vedení 100x což umožnilo dlouhé přenosové trasy. Taky to umožnilo přímé napojení elektromotorů Počítačová grafika: rastrová a vektorová grafika, přehled grafických. Elektrostatika fyzika 007 Fyzika 007 . Magnetické pole ve vakuu Takže, seznam se s tím, co je to stejnosměrný a střídavý proud a na to navazující Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony, Jouleův zákon, Elektrický výkon, Kmitočet, Perioda, Ohmův zákon.

Katalog TOP pomůcek Učební pomůcky pro fyziku, anatomii, laboratorní zařízení, vybavení učeben, doplňky Učební pomůcky Demonstrační fyzika Žákovská fyzika Lasery Měřící přístroje, zdroje Elektrostatika Siloměry Transparentní modely Váhy klasické Závaží Drobné pomůcky pro fyziku Didaktik s.r.o. Revoluční 1 696 0 Ohmův zákon, definice, jednotky. Publikováno 17. 1. 2012. 1. Ohmův zákon říká, že elektrický proud v elektricky vodivém předmětu je přímo úměrný elektrickému napětí přiloženému na tento předmět. Udává se v jednotkách Ω (Ohm). 1 Ω je taková hodnota elektrického odporu na kterém se při proudu 1 A vytvoří. Účinnost. 1) Elektrická lokomotiva s příkonem 2 000 kW pracuje se stálým výkonem 1 800 kW. Urči její účinnost. [ 90 % ] 2) Příkon elektromotoru je 30 kW, účinnost je 80 %. Jakou práci vykoná motor za 1 minutu? [ W = 1,44 MJ ] 3) Jaký příkon musí mít motor nákladního výtahu, který vyveze kabinu s nákladem o celkové.

www.www-tomfra-cz.estranky.cz - Fyzika - Střídavý prou

Fyzika pro gymnázia mechanické kmitání a vlnění pdf. Součástí nově přepracovaného, v pořadí již 5. vydání učebnice Fyzika pro gymnázia - Mechanické kmitání a vlnění je CD, které kromě rozšiřujícího učiva, teoretických a laboratorních cvičení obsahuje i historické poznámky, slovníček pojmů a více než 20 interaktivních animací týkajících se. Mechanické kmitání a vlnění (33) Molekulová fyzika a termika (32) Elektřina (35) Magnetické pole (9) Střídavý proud (9) Optika (27) Speciální teorie relativity (4) Atomová fyzika (7) Jaderná fyzika (5) Matematika (10) Laboratorní cvičení (25) Řešené příklady (61) Různé pro žáky (5) Testy z fyziky (33) Milionář (22 Academia.edu is a platform for academics to share research papers

1) Co je to výkon? Proč je třeba zavádět tuto fyzikální veličinu? 2) Jak výkon značíme a jaké má jednotky? 3) Na čem závisí výkon? 4) Radek složí hromadu písku za 2 hodiny, Radek s Rudolfem složí stejnou hromadu písku za 1,5 hodiny. Který z chlapců má větší výkon? 5) Stroj vykoná práci 120 J za 3 sekundy Fyzika, fyzikální veličina, fyzikální jednotka (1.hod) FYZIKA - zkoumá děje a jevy nejen v přírodě. (pohyb auta, rozpad atomového jádra, ) Fyzikální veličina FV - popisuje kvantitativně a kvalitativně fyzikální děj, jev (rychlost v, poločas rozpadu T ) a) skalární fyzikální veličiny - jsou určené pouze svou velikos

Fyzika - Elektrina a magnetismus I . Elektřina a magnetismus - fyzika 007 Fyziklání online v pdf . Proud v elektrickém obvodu může být stejnosměrný nebo střídavý. Střídavý proud vzniká ze zdroje střídavého napětí a mění svůj směr a velikost. Při pravidelných změnách se maximální hodnota proudu (amplituda. Optika reichl. Encyklopedie fyziky vydávaná formou průběžně aktualizovaných webových stráne Richard Reichl- výrobce gelu pro gelové svíce, svíčky : Nový katalog svíček na rok 2020-2021 (dokument v .pdf ke stažení - 30MB) Katalog kovářských výrobků 2020-2021 (dokument v .pdf ke stažení - 6MB) Vážení zákazníci, pro Vaše objednávky, využijte prosím tuto e.

STŘÍDAVÝ PROUD. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika ..

Přitom umožňují měnit směr síly, přenášet její působiště a znásobovat velikost této síly Mechanické kmitání a vlnění (33) Molekulová fyzika a termika (32) Elektřina (35) Magnetické pole (9) Střídavý proud (9) Optika (27) Speciální teorie relativity (4) Atomová fyzika (7) Jaderná fyzika (5) Matematika (10. 2020 2:33, autor: FYZIKA 007 Energetická olympiáda probíhá letos on line Registrovat se můžete do 31. 10. 2020 a zúčastnit se tak školního kola 6. 11. (35) Magnetické pole (9) Střídavý proud (9) Optika (27) Speciální teorie relativity (4) Atomová fyzika (7) Jaderná fyzika (5.. Kvantová fyzika učebnice • Kvantová mechanika: částice se pohybuje z místa Ado místa Bpo nejrůznějších trajektoriích, každé prísluší fáze ϕ= S ~ = 1 ~ Z t B t A L(~r,~r,t˙ )dt, ~ je tzv. Planckova konstanta, kvantum účinku (akce) • Tedy kvantová mechanika říká prapodivnou věc: hodím-li kámen, letí v

EOS 3.2 Proud přivedený na bázi umožňuje vznik proudu kolektoru (NPN) EOS 3.2.1 Proud přivedený na bázi umožňuje vznik proudu kolektoru (PNP) EOS 3.3 Tranzistor jako zesilovač EOS 3.3.1. Fyzika (394) Fyzika ve škole - aplety (29) DUMy - fyzikální animace HTML5 (240) Mechanika (39) Gravitační pole (30) Mechanické kmitání a vlnění (33) Molekulová fyzika a termika (32) Elektřina (35) Magnetické pole (9) Střídavý proud (9) Optika (27) Speciální teorie relativity (4) Atomová fyzika (7) Jaderná fyzika (5. 4.7 Fyzika (393) Fyzika ve škole - aplety (28) DUMy - fyzikální animace HTML5 (240) Mechanika (39) Gravitační pole (30) Mechanické kmitání a vlnění (33) Molekulová fyzika a termika (32) Elektřina (35) Magnetické pole (9) Střídavý proud (9) Optika (27) Speciální teorie relativity (4) Atomová fyzika (7) Jaderná fyzika (5. Jediná. Autor: Fantomas-007. Příklady viz. fyzika pro střední školy - jízdní odpovy - valivý odpor, atd. když končilo století páry a začaly se elektrifikovat železnice, tak fungovaly lokomotivy na střídavý i stejnosměrný proud. Při jízdě z Prahy na východ bylo nutno měnit lokomotivy, podle napájení z troleje, již si. Zavádí pojem elektřina a dělí látky na elektrické a neelektrické. Guericke, Otto von (gerike) 1602-1686, fyzik a starosta Magdeburku. Objevil vývěvu (1650) a je znám experiment s magdeburskými polokoulemi. Dokázal, že zvuk se nešíří vzduchoprázdným prostorem