Home

MŽP

Akce MŽP Školení technické revize vodních děl ohlášených podle odstavce 1 § 15a vodního zákona - rozšiřující školení pro účel prodloužení platného oprávnění 12.10.202 Od začátku roku 1993 existuje MŽP již jako centrální orgán samostatné České republiky . V červnu 2010 se v rámci jednání o složení středopravicové vlády jednalo o zrušení ministerstva a spojení jeho agendy s jinými úřady. Zatímco senátor Bedřich Moldan vyjednávající za TOP 09 hájil samostatnost ministerstva. Na sázení stromů MŽP přidává dalších 350 milionů korun. Národní program Životní prostředí (NPŽP) podporuje projekty a aktivity přispívající k ochraně životního prostředí v České republice. Program je navržen jako doplňkový k jiným dotačním titulům, především Operačnímu programu Životní prostředí a. Děkujeme, team MŽP. Pozn.: Aplikace EnviHELP umožňuje dvojí přihlášení, anonymní (bez přihlášení) a logované. Logované sice vyžaduje prvotní registraci, na rozdíl od anonymního však nabízí větší uživatelský komfort, zejména v případě častějšího dotazování

Dolný tok Hrona – Wikipédia

Odbor odpadů MŽP vydává Metodický pokyn k zajištění plnění povinnosti odděleného soustřeďování komunálního odpadu u právnických a podnikajících fyzických osob (plnění povinnosti stanovené v § 62 odst. 1 zákona č. 541/2021 Sb., o odpadech). Metodický návod k ohlašovacím povinnostem lékáren ve vztahu k odpadu. Ján Budaj sa narodil 10. februára 1952 v Bratislave. Po absolvovaní strednej školy na jeseň 1971 sa spolu so spolužiakom pokúsil ilegálne prekročiť hranice. Ich pokus o prechod cez železnú oponu bol neúspešný a vyústil do trestu odňatia slobody. Neskôr začal študovať matematiku a fyziku na Trnavskej univerzite, z ktorej ho. MŽP - Odbor výkonu státní správy II Mánesova 1803/3a, 37001. České Budějovice 7. Naplánovat trasu. Web. www.mzp.cz. Hodnocení. Spolupracuje se všemi poskytovateli datových zdrojů v resortu životního prostředí i s řadou výzkumných, vědeckých či univerzitních pracovišť a využívá své odborné znalosti při přípravě národních hodnotících dokumentů a strategických a koncepčních materiálů vznikajících v gesci MŽP

02/5956 2800. Sekcia zahraničných vzťahov a environmentálnej politiky. Belobradová Katarína, MSc. 02/5956 2327. Odbor koordinácie záležitostí EÚ a medzinárodných vzťahov. Beriac Miroslav, PhDr. (Bátorová Barbora, Mgr.) 02/5956 2427. Odbor koordinacie environmentalnej politiky SR Seznam povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik podle § 38b zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů MŽP OVSS III: Zařazení: I/44 Změněno: Fri Aug 20 13:43:07 CEST 2021: Stav: Veřejné projednání.

Kontakty - Ministerstvo životního prostřed

Seznam výrobců baterií a akumulátorů. Seznam výrobců baterií a akumulátorů podle § 31e zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a výrobců baterií a akumulátorů, kteří mají uzavřenu smlouvu o společném plnění podle § 31k odst. 1 písm. c) Společnost Ministerstvo životního prostředí České republiky, sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 zpracovává vaše kontaktní údaje pro účely vzniku, správy a ukončení smluvních vztahů. Osobní údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, pro plnění uzavřených smluv a plnění našich.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) zrušilo udělení výjimky z ochrany zvlášť chráněných druhů rostlin a živočichů, která je jednou z nezbytných podmínek k obnově těžby čediče na Tlustci na Českoliu. Bude se tím muset znovu zabývat krajský úřad MŽP: Brewerův spektrofotometr ČHMÚ začal sledovat na Islandu ozonovou vrstvu. 17.08.2021 17:45 . Brewerův spektofotometr měří spektrální intenzity ultrafialového slunečního záření. Z těchto údajů se počítá nejen množství celkového ozonu v atmosféře, ale i intenzita tzv. erytemového ultrafialového záření nebo. Význam zkratky MŽP z kategorie Státní správa. Na zkratky.cz v kategorii Státní správa jsou aktuálně významy 338 zkrate Ministerstvo životního prostředí (MŽP) zrušilo udělení výjimky z ochrany zvlášť chráněných druhů rostlin a živočichů, která je jednou z nezbytných podmínek k obnově těžby čediče na Tlustci na Českoliu. Bude se tím muset znovu zabývat krajský úřad. O rozhodnutí ministerstva dnes ČTK informoval předseda Sdružení na záchranu kopce Tlustec Tomáš Řízek Odpověď MŽP: V tomto případě, pokud není provedena přejímka, k přechodu vlastnictví dojít nemůže. 7. K bodu 1.6. Metodického pokynu MŽP k přechodným ustanovením ze dne 23.12.2020. Z

Praha - Ohledně budoucí rekultivace dolu Turów je pro Česko zásadní, že jí má podle unijního práva předcházet proces přeshraničního posuzování vlivu. ČTK to sdělil náměstek ministerstva životního prostředí (MŽP) Vladislav Smrž v reakci na ve čtvrtek zveřejněný posudek České zemědělské univerzity Ohledně budoucí rekultivace dolu Turów je pro Česko zásadní, že jí má podle unijního práva předcházet proces přeshraničního posuzování vlivu. ČTK to sdělil náměstek ministerstva životního prostředí (MŽP) Vladislav Smrž v reakci na ve čtvrtek zveřejněný posudek České zemědělské univerzity. Rekultivační fázi podle Smrže Česko zmiňuje i v návrhu dohody.

Směrnice MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci. Dokumenty ke stažení. Směrnice MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci - č.4/2017 PDF (11049kB Směrnice MŽP č. 4/2015 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím Národního programu Životní prostředí Úplné znění ke dni 1. ledna 2019 (zapracován dodatek č. 24 ke směrnici MŽP č. 4/2015 28.7.2021 13:20. Nově MŽP podpoří i velké výsadbové projekty realizované neziskovými organizacemi nebo Místní akční skupinou. Jedná se o výzvu č. 4/2021 na výsadbu stromů - individuální projekty Výzva je pokračováním úspěšných výzev z minulých dvou let, které probíhají ve spojitosti s iniciativou sázíme budoucnost (sazimebudoucnost.cz)

Díky němu MŽP opět podpoří individuální výsadby zeleně v obcích i v komunitách jako doposud, nově MŽP podpoří i velké výsadbové projekty realizované neziskovými organizacemi nebo Místními akčními skupinami se zkušeností se sázením stromů V opačném případě se MŽP vystavuje riziku, že přivolí využívání strusky ohrožující zdraví obyvatel a stav životního prostředí v místech, kde bude taková riziková struska využita. Nelze akceptovat, aby MŽP ustoupilo dílčímu tlaku jen několika průmyslových celků usnadnit využívání potenciálně rizikové strusky Zástupci ekologických organizací kritizují postup ministerstva životního prostředí (MŽP) vůči uhelným elektrárnám Chvaletice, Počerady, Ledvice, Mělník I a Opatovice. Aktivistům se nelíbí, že ačkoliv ve středu začnou platit nové, přísnější unijní emisní limity pro tento typ zařízení, tak MŽP těmto elektrárnám možná dovolí pokračovat za současných. Žádejte dotace MŽP na tůně, mokřady, dřeviny aj. 2. 6. 2020. Ministerstvo životního prostředí spustilo výzvu č. 2/2020 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (115 170). Cílem je podpora adaptačních opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na.

Ministerstvo životního prostředí České republiky - Wikipedi

Společné stanovisko ČÚZK, MMR a MŽP. Český úřad zeměměřický a katastrální, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo životního prostředí na společném jednání uskutečněném dne 23. března 2021 projednaly postupy katastrálních úřadů, stavebních úřadů a orgánů ochrany zemědělského půdního fondu v souvislosti se změnou druhu pozemku v důsledku. Logomanuál programu Nová zelená úsporám (stáhnout) Logo programu Nová zelená úsporám (stáhnout) Loga OPŽP 2007-2013 (stáhnout) Loga OPŽP 2007-2013 - čb (stáhnout) Loga SFŽP ČR - čb (stáhnout) Logomanuál SFŽP ČR (stáhnout) Logomanuál Operačního programu Životní prostředí (stáhnout) Logomanuál MŽP (stáhnout Věstník MŽP. Zde najdete přehled vybraných sdělení, metodických pokynů, instrukcí, směrnic a dodatků Ministerstva životního prostředí ČR publikovaných v jeho Věstníku. Úplný přehled vydaných Věstníků pak najdete zde

NPŽP - Národní program Životní prostřed

m z

vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vy-hlášky MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen vyhlášky) a vy MŽP. ODPADY. F_ODP_PCB. Evidenční list pro inventarizaci zařízení obsahujících PCB a odpadů PCB dle § 39 zákona č. 185/2001 Sb. - identifikace vlastníka § 6 vyhl. č. 384/2001 Sb. - příloha č. 2. od 1. 1. 2021 (ihned po změně) MŽP. ODPADY. F_ODP_DO § 95 odst. 1 zákon o odpadech. zahájení/obnovení - pře

Nové metodické pokyny MŽP k zákonu o odpadech Envigroup

MŽP 2007 - 2010. Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100 Díky němu MŽP opět podpoří individuální výsadby zeleně v obcích i v komunitách jako doposud, nově MŽP podpoří i velké výsadbové projekty realizované neziskovými organizacemi nebo Místními akčními skupinami se zkušeností se sázením stromů. Pokračování dotačních aktivit na sázení stromů je snahou Ministerstva.

MŽP poskytuje finanční prostředky. 1. 3. 2021. Od 26. 2. 2021 do 29. 3. 2021 je otevřena výzva Ministerstva životního prostředí pro příjem žádostí o poskytnutí finančních prostředků z Programu péče o krajinu - Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B) a Podprogramu pro. Metodické podklady Ministerstva vnitra připravené ve spolupráci s MŽP k novému zákonu o odpadech k obecně závazné vyhlášce obce o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Nový zákon o odpadech - Metodické sdělení odboru odpadů MŽP k fungování obecního systému odpadového hospodářství Program obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) je národní dotační program MŽP podporující investiční i neinvestiční záměry realizující adaptační opatření zmírňující dopady klimatické změny na vodní, lesní i mimolesní ekosystémy, dále Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky a správám národních parků umožňuje realizovat opatření. Odbor odpadů MŽP vydává tento Metodický pokyn k zajištění plnění povinnosti správného nakládání s odpady vzniklými v důsledku mimořádné události - živelné pohromy (tornáda)

pokyn MŽP a obsahují odborná pravidla pro pozorování a hlášení povod ňových stav ů, doporu čená kriteria pro výb ěr hlásných profil ů a další doporu čení pro povod ňové orgány týkající se vyhlašování stup ňů povod ňové aktivity podle množství srážek a podle ledovýc Odpovědi MŽP na odborné dotazy ČAOH k jednotlivým částem nové odpadové legislativy Nový odpadový zákon je účinný od ledna a povinné osoby, tedy obce, města i firmy, postupně mění své dosavadní systémy tak, aby splňovaly požadavky nové legislativy resortům MZe a MŽP co nejdříve). Pokud jde o projekty z ESIF, budou výše uvedené dokumenty předkládány resortům MZe a MŽP průběžně, a to min. 3 měsíce před předpokládaným předložením projektu IQR k posouzení. K1 projektu bude vydán jeden formulář(C.6 či Dodatek 2)s potvrzením obou resortů (MŽP a MZe)

Papagáj senegálsky | Národná zoo Bojnice

Ján Budaj - minzp.s

Už od 2. srpna bude pokračovat úspěšný program Ministerstva životního prostředí zaměřený na sázení listnatých stromů po celé republice. Díky němu MŽP opět podpoří individuální výsadby zeleně v obcích i v komunitách jako doposud, nově MŽP podpoří i velké výsadbové projekty realizované neziskovými organizacemi nebo Místními akčními skupinami se. MŽP reviduje zemědělské plochy pod dotacemi na ošetřování travních porostů . Datum: 24. 4. 2020 | Kategorie: Zemědělstv í. V současné době probíhá na regionálních pracovištích Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, na správách národních parků a na krajských a újezdních úřadech aktualizace podkladů v LPIS pro. Už od 2. srpna bude pokračovat úspěšný program Ministerstva životního prostředí zaměřený na sázení listnatých stromů po celé republice. Díky němu MŽP opět podpoří individuální výsadby zeleně v obcích i v komunitách jako doposud, nově MŽP podpoří i velké výsadbové projekty realizované neziskovými organizacemi MŽP novinky dnes oznámilo v tiskové zprávě. Pro čerpání bude v programu připraveno 39 miliard korun do roku 2030. Finanční prostředky budou k dispozici z národních i evroých zdrojů. Nejzásadnějšími novinkami jsou rozšíření podpory na bytové domy po celé ČR a sloučení s programem Dešťovka. Příjem žádostí se.

Zelené střechy

MŽP - Odbor výkonu státní správy II (České Budějovice 7

Díky němu MŽP opět podpoří individuální výsadby zeleně v obcích i v komunitách jako doposud, nově MŽP podpoří i velké výsadbové projekty realizované neziskovými organizacemi nebo Místními akčními skupinami se zkušeností se sázením stromů. Pokračování dotačních. Největší přístav dostal povolení od MŽP, v Hodoníně bude stát až 80 lodí 19 Čvc 2021 10:00 Přístav Hodonín, vizualizace Sdělení odboru odpadů MŽP ve smyslu § 4 odst.1 zákona č.125/1997 Sb., o odpadech, MŽP zařadilo na návrhy okresních úřadů odpady podle Katalogu odpadů takto: 20. Sdělení odboru odpadů MŽP k seznamu osob, které byly ministerstvem životního prostředí a ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) opět vrátilo Ředitelství vodních cest (ŘVC) dokumentaci k jezu na Labi v Děčíně, aby ji dopracovalo, řekl šéf ŘVC Jan Skalický. Poprvé tak MŽP učinilo už vloni v květnu. Podle ŘVC jde o účelové jednání a zvažuje napadení způsobilosti posudkáře

CENIA, česká informační agentura životního prostřed

 1. istr Bursík a spol. dnes představili program dotací na podporu snižování spotřeby na vytápění a znečištění pro domácnosti. Mám dotaz na můj případ - mám novostavbu, která ale splňuje podmínky programu u.
 2. Ministerstvo životního prostředí umožní dalším desítkám tisíc domácností pořídit si nový ekologický zdroj vytápění. Spouští třetí a zároveň finální vlnu kotlíkových dotací, které významně zlepší kvalitu ovzduší v Česku
 3. 1. Dodatek č. 2 ke Směrnici MŽP č. 7/2010 o poskytování fi nančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám v oblasti podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru
 4. ář MŽP k chytrým systémům odpadového hospodářství v obcích Ministerstvo životního prostředí uspořádá v průběhu letošního dubna a května 13 se
 5. Pro Vaši informaci zveřejňuji odpověď mluvčí MŽP, kam jsem poslal dotaz, jestli se dotace vztahuje na výstavbu svépomocí. Zde je odpověď : Dobrý den, podmínkou přiznání dotace je, že dodavatelé, kteří budou práce vykonávat musí být registrovány v seznamech SOD a SVT, které budou dostupné na stránkách zelenausporam.
 6. Podle Ministerstva životního prostředí se navíc zdá, že během pandemie černých skládek spíše přibývá. Mohlo to být způsobeno tím, že lidé byli více doma, více vyklízeli staré věci, i když právě před tímto MŽP varovalo, a v kombinaci s uzavřenými sběrným
Piptoporus betulinus (Březovník obecný)Vítejte na webu Ing

Rozhodnutí MŽP, kterým se zamítá žádost Interseroh Czech a.s. o autorizaci ke sdruženému plnění dle Zákona o obalech se opírá zejména o následující důvody, které MŽP rozvádí na celkem 26 stranách (rozhodnutí je možné si stáhnout na webu EKO-KOM a.s., odkaz níže) Tato cílová skupina zahrnuje děti a studenty základních a středních škol.Ekocentra jim poskytují environmentální (ekologické) programy mnoha forem. Připravují pro ně dlouhodobé ekologické projekty, školní ekologické projekty, exkurze, terénní programy, vycházky, projekty, dílny...Do této cílové skupiny jsou zařazeny i studenti vysokých škol Titulní list > Seznam předpisů > Texty předpisů > Metodické pokyny > Metodický pokyn MŽP č.9/2011 > 15. Přílohy > Schéma přenosu hydrologických informačních zpráv ČHMÚ | nahoru | stránka aktualizována: 4.1.2012, publikována: 18.11.201

MŽP schválilo Plán péče o NP Šumava. Nezajišťuje ale dostatečnou ochranu nejcennějších částí Šumavy. 25. 4. 2014 - PRAHA [Econnect/Hnutí Duha]Ministerstvo životního prostředí dnes schválilo plán péče o Národní park Šumava, základní odborný dokument, který slouží jako podklad pro rozhodování správy NP i pro další plánovací činnosti Econnect - zpravodajství Tiskové zprávy MŽP zveřejnilo návrh národního alokačního plánu 3.6.2004 - PRAHA (MŽP ČR ) - Návrh národního alokačního plánu, jednoho z klíčových nástrojů pro snížení emisí skleníkových plynů, dnes zveřejňuje k diskusi ministerstvo životního prostředí. Plán je připraven na období 2005-2007 a umožňuje přidělit podnikům. 497/1992 Sb., o evidenci zásob výhradních ložisek nerostů na základě státního statistického výkazu Geo(MŽP)V3-01; evidence a monitoring sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací a vedení jejich registru podle § 13 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů Resortní sytém centralizovaného zadávání. Přihlášení. Přihlašovací jmén Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR zveřejnili podmínky další výzvy v programu Nová zelená úsporám určenou pro rodinné domy. Jde o tzv. kontinuální výzvu, v rámci které bude možné žádat o dotaci průběžně až do roku 2021. K dispozici je pro letošní rok 520 milionů korun, v.

MŽP koncem minulého roku vydalo Metodický pokyn, ve kterém je vysvětlen způsob vedení průběžné evidence odpadů (bod 1.3). Dnes jsme obdrželi z MŽP písemnou odpověď, že i autovraky a elektroodpady se v průběžné evidenci zapisují podle pravidel stanovených v původních vyhláškách 352/2005 Sb Legenda hydrologických jevů. údaj není k dispozici. sucho. normální stav. 1. stupeň povodňové aktivity (bdělost) 2. stupeň povodňové aktivity (pohotovost) 3. stupeň povodňové aktivity (ohrožení) 3. stupeň povodňové aktivity (extrémní povodeň) Stavy a průtoky

Kontakty - minzp.s

 1. Metodické sdělení MŽP k zařazení odpadu z antigenních testů určených k samotestování osob; Vydání INFOservisu za 2/2021; Zákon o výrobcích s ukončenou životností - sdělení MŽP k výběru tzv. emisního poplatku; Návrh zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynec
 2. MŽP OVSS IX: Zařazení: I/30 Změněno: Mon Mar 29 15:43:43 CEST 2021: Stav: Stanovisko: Stanovisko dle §45i: OV9218: Umístění technologie do části objektu Těšínská č. p. 1316 na p. č. 643/1 v k. ú. Poruba u Orlové.
 3. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je.

Video: MŽP - Pneumatik

Informační systém EI

 1. Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie
 2. ARES - ekonomické subjekty ARES - ekonomické subjekty. Obchodní firma: IČO: Diakritika
 3. Upozornění na pravidelnou údržbu služeb informačních systémů SFŽP ČR. Z technických důvodů bude ve dnech 25. 1., 22. 2., 22. 3., 19. 4., 31. 5., 28. 6.
 4. 410. VYHLÁŠKA. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. z 30. novembra 2012, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 33 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. (ďalej len zákon.
 5. Na ploše 14 ha můžete obdivovat přes 170 druhů zvířat ze všech kontinentů. Mezi nejzajímavější chované druhy patří takin čínský, zebra bezhřívá a sob lesní, levhart sněžný, margay, pavián pláštíkový a mangabej žlutobřichý, varan antracitový, dracéna krokodýlovitá nebo ara hyacintový a orlosup bradatý
 6. V roce 2011 jsme zpracovali pro MŽP příručku Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi. Tato příručka je volně ke stažení na stránkách MŽP/POVIS v sekci Aktuality. Lokální výstražné systém

MŽP - Baterie a akumulátor

 1. Od 01.03.2015 vstoupila v platnost vyhláška č. 27/2015 vydaná MŽP, která zavádí bezhotovostní platby při výkupu autovraků. Garantujeme Vám, že při výkupu Vašeho autovraku, nebo vozidla na ekologickou likvidaci, bude výkupní cena odeslána na Váš účet, nebo poštovní poukázkou
 2. Krkonoše - ostrov tundry uprostřed Evropy - jsou unikátní mozaikou horských ekosystémů. Svahy hor osídlují horské lesy a louky, horní partie plochých hřebenů porůstá borovice kleč, alpínské trávníky a rašelinná společenstva
 3. Mapa zemědělské půdy, eroze půdy, ceně, půdních a hydrologických vlastnostech
 4. 4.8.2021 byla zveřejněna zakázka Rekonstrukce střechy přístavby budovy MŽP včetně souvisejících služeb, zadavatele Česká republika - Ministerstvo životního prostřed

Ministerstvo životního prostředí, Prague, Czech Republic. 28,419 likes · 7,250 talking about this · 395 were here. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) je ústředním orgánem státní správy a orgán.. Zároveň MŽP potvrdilo, že do procesu stabilizace koridoru již nevnese žádné další varianty. Tento závěr MŽP potvrdilo ve svém stanovisku ke konceptu ÚP VÚC okresu Benešov (č.j. 2439b/OPVŽP/01AM ze dne 27. 9. 2001) a ÚP VÚC Pražského regionu (čj. 710b/OPVŽP/02MS ze dne 27.05. 2002). Od 1. 1 366. VYHLÁŠKA. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. z 28. júla 2015. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo) podľa § 105 ods. 3 písm. c), d), f), g), i), k), l) a n) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon. Dotace na nové zdroje pitné vody, MŽP chystá pokračování Zprávy e-mailem Více než 700 přijatých žádostí v dotační výši přes jednu miliardu korun, taková je bilance právě ukončené tříleté dotační výzvy na budování a regeneraci zdrojů pitné vody MŽP zveřejnilo pokračování programu Nová zelená úsporám. Rekonstrukce hotelu Thermal - díl II. Registrace do nového Seznamu specialistů 2021+ začne v červenci. Nejnovější články. Výstavba v CHKO si žádá jediné - přizpůsobit se