Home

Pravidla slušného chování pdf

Netiketa, Pravidla Slušného Chování Uživatelů Internet

Základy slušnosti Chovani

NETIKETA, PRAVIDLA SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ UŽIVATELŮ INTERNETU Kamil KOPECKÝ Již více než 25 let máme definována pravidla slušného chování uživatelů internetu, která známe pod zjednodušeným názvem netiketa. Netiketa by měla být základem mezilidské komunikace na internetu, ne vždy se však její zásady v praxi skutečně. MPP- PRAVIDLA SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ Minimální preventivní program na ZŠ v Jezvé je rozdělen podle důležitosti do jednotlivých časových úseků. S žáky 1.-5. třídy jsme se zaměřily na základní pravidla slušného chování ve škole, ale i na veřejnosti Zásady společenského chování Pracovní list Oprav v příběhu chyby a prohřešky proti společenskému chování. Aneta s Mirkem se rozhodli, že si zajdou do kina. Mirek se má pro Anetu v šest hodin stavit u nich doma. Aneta doma představila Mirka mamince. Mirku, dovol, abych ti představila maminku. Maminko, toto je Mirek Dodržuji pravidla slušného chování v jednání s učiteli, spolužáky a ostatními zaměstnanci školy. 5. Škola a třída je můj prostor, jsem za něj zodpovědný a proto se o něj starám tak, abych se zde cítil já i mí spolužáci příjemně. 6. Vím, že kouření, užívání alkoholických nápojů, držení, distribuce a. 4. Obecná pravidla chování číšníků mimo pracoviště - v době svého osobního volna věnujeme dostatek času rekreaci a dalšímu vzdělávání - dbáme na dobrý rodinný život - vytváříme si správný žebříček hodnot 5. Pravidla chování číšníků při obsluze host

Dodržují pravidla slušného chování, přistupují k sobě s úctou a navzájem se respektují. Zaměstnanci mají na paměti, že jsou pod veřejným dohledem a že musí být vždy schopni řádně zdůvodnit své jednání a rozhodování. Poctivost a neúplatnos Základy slušnosti. Kdybychom se při nějaké příležitosti, při níž se sejde více lidí, každého jednotlivce zeptali, kdo z přítomných mu nejvíce vyhovuje, čí sousedství pociťuje nejpříjemněji, soustředily by se asi téměř všechny odpovědi na několik málo osob. I když při tom vyloučíme vzájemnou přitažlivost. pravidla slušného chování - dohlížející pedagog a pracovnice pro výdej stravy, která vydává stravu, jsou povinni respektovat práva žáků a zajišťovat jejich uplatňování - vztahy zákonných zástupců a s pracovníky školy jsou založeny na vzájemném respektu

Jak na Internet - Mailová etiket

20 poznámek - snížený stupeň z chování opakované porušování pravidel slušného chování (drzé a vulgární chování vůči dětem nebo dospělým) 1. domluva 2. poznámka 3. pozvání rodičů + zápis 4. podle závažnosti - napomenutí, důtka, snížený stupeň z chování 1. Kritériem pro hodnocení chování je dodržování pravidel slušného chování a školního řádu během klasifikačního období. Při hodnocení chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka. 2. Klasifikaci chování navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučuj Pravidla slušného chování jsou nám vštěpována již od raného dětství. Pozdrav! Poděkuj! Popros! Omluv se! Neskákej do řeči! To slýcháme z úst našich rodičů téměř každý den, jen co se naučíme mluvit. U pravidel správného stolování tomu už bohužel tak není chování mezi jednotlivci, umí požádat o pomoc a poděkovat Rozezná vlastnictví - osobní, veřejné, společné atd. Zná práva a povinnosti žáků školy Chování lidí, soužití lidí Lidské vztahy Pravidla slušného chování Právo a spravedlnost MKV: Princip sociálního smíru a solidarity LIDÉ A ČA Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou

Středověká pravidla slušného chování a hygieny, podle

- dodržovat pravidla slušného chování vůči dospělým i spolužákům - přezouvat se v přízemí budovy do domácí obuvi a boty uložit na místo tomuto určené - zacházet šetrně s veškerým školním zařízením, na konci vyučování si uklidit své místo a případně se podílet, dle pokynu vyučujícího, na úklidu učebn Mailová etiketa. Ke stažení: Video (.mp4) Komiks pro děti (.pdf) Výukový materiál (.odt) Výukový materiál (.pdf) Podobně jako v osobní či telefonické komunikaci, i v té e-mailové je třeba dodržovat jistá pravidla a zásady slušného chování. Na toto poměrně nové téma nebylo zatím sepsáno mnoho knih, ale existují zde. zvuků, vulgární chování vůči spolužákům nebo učiteli, používání mobilu při výuce apod.) Během online výuky jsou žáci povinni dodržovat pravidla slušného chování a řídí se platným školním řádem. V opačném případě bude žák při porušování pravidel z online hodiny odpojen, může dostat poznámku pravidla slušného chování - ohleduplnost, etické zásady, pomoc starším lidem apod. Cílová skupina: předškolní třída dětí, 4-7 let. Místo a prostedí konání: třída v MŠ, zahrada MŠ, pečovatelský dům pro seniory v blízkosti MŠ Dílþí vzdlávací cíle - pravidla slušného chování - spolupráce s ostatními - mezilidské vztahy - komunikace - vzájemná tolerance CHOVÁNÍ LIDÍ Ten dělá to a ten zas tohle - naše pravidla v ŠD - pravidla chování ve škole - pravidla chování cestou do školy, při sportu - pravidla chování na veřejnosti, v dopravních prostředcíc

Na veřejnosti Chovani

Pravidla chování pro rodiče Basketbal Dubňan

abeceda slušného chování, etiketa. Čím dříve se s ní dítě či mladý člověk seznámí, tím méně trapasů a těžkých chvil zažijí ve škole, ve společnosti a později i v zaměstnání. Ale ani dospělým neškodí, jestliže si průběžně pravidla slušného chování opakují. Slušnost někdy pomáh Pti klasifikaci chování se piihlíží k vèku, morální a rozumové vyspëlosti žáka. K udéleným opafrením k posílení káznë se ptihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatrení byla neúèinná. Jednotlivé stupnè klasifikace chování: stupeñ 1 (velmi dobré) — žák uvèdomële dodrŽuje pravidla slušného chování

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování stanovenými ve školním řádu a v rozporu s pravidly slušného chování. Žák záměrně narušuje pracovní prostředí a mezilidské vztahy. Dopouští se takového provinění, že je jím vážně ohrožena výchova ostatních žáků. Žák s Při hodnocení chování žáka se v přiměřené míře přihlíží k chování žáka na akcích pořádaných školou. Chování žáka se hodnotí na vysvědčení těmito stupni: Stupeň 1 (velmi dobré) Žák uvědoměle dodržuje pravidla slušného chování a ustanovení školního řádu. Ojediněle se dopoušt Kritéria stupňů chování: Stupeň 1 - velmi dobré - Žák uvědoměle dodržuje pravidla slušného chování a ustanovení školního řádu. Ojediněle se dopouští méně závažných zaviněných porušení povinností. Stupeň 2 - uspokojivé - hování žáka ve škole je v rozporu s pravidly slušného chování Dodržuje pravidla slušného chování. Okruh: ČLOV ĚK A JEHO ZDRAVÍ Klí čové kompetence Strategie: První pomoc Povídáme si o r ůzných situacích, p ři kterých m ůže dojít K. k řešení problému, Vychovatelka umož ňuje d ětem zhodnocení. 1. Dílčí kompetence respektuje základní pravidla slušného chování 3. ročník 5. ročník 7. ročník 9. ročník uvědoměle se chová podle základních společenských norem chování uvědoměle se chová podle základních společenských norem chování, dodržuje pravidla třídy a dalších skupin, v nichž žij

Hodnocení chování Klasifikaöní stupné Chování je klasifikováno stupni velmi dobré (1 0), uspo- kojivé (20), neuspokojivé (30). Stupeñ velmi dobré Žák uvédoméle dodržuje pravidla slušného cho- vání a ustanovení školního iádu. I méné závaž- ných prestupkú se dopoušti jen ojedinéle. Žák j 1 Pravidla l. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 1.Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci, studenti, zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků Neslušné chování k našim cestujícím je nepřijatelné, a proto apeluji především na striktní dodržování předpisů a obecných pravidel slušného chování. Písnička obsahuje jednu podstatnou skutečnost - jste pány svých vozidel a můžete cestujícím ukázat, že svou práci děláte kvalitně a cestujících si vážíte 1.2. Cílem tohoto předpisu je stanovení rámcových pravidel pro hodnocení chování žáků. 1.3. Hodnocení chování žáků se uskutečňuje s cílem jednak ocenění příkladného chování žáků a jednak sankcionování nežádoucího chování žáků vedoucího k jeho potlačování. 2. Zásady hodnocení chování žáků 2.1

V. Pravidla chování žáků VI. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. I.Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořáda-ných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků, 1 Chování žáků Dodržuj: 1. pravidla slušného chování a vystupování - neužívej hrubá a vulgární slova, zdrav všechny dospělé osoby srozumitelným pozdravem, 2. pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole i mimo školu - Při každém svém počínání měj na paměti nebezpečí úrazu. Chraň své zdraví a zdraví svýc 1. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitelka po projednání v pedagogické radě. 2. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování, dodržován uzavřeno v průběhu pololetí. Při použití klasifikace se chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnotí na vysvědčení stupni: 1 - velmi dobré, 2 - uspokojivé, 3 - neuspokojivé. Stupeň 1 - velmi dobré a) Žák dodržuje obecná pravidla slušného chování a ustanovení školního řádu

Kettler cross p — eliptický trenažér kettler cross p, z

Jak se správně chovat v městské hromadné dopravě (MHD

Pravidla pro distanční vzdělávání - on-line výuku - Na vyučovací hodinu přicházíme včas, výuka začíná zvoněním = tedy v čas, který udává že neporozuměl učivu, dodržujeme pravidla slušného chování, vyjadřování, pořizování zvukových nebo obrazových záznamů je striktně zakázáno CO DĚLAT. Pravidla chování žáků a ostatních strávníků 4.1 Při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování, při jídle pravidla slušného stolování a dbají pokynů dozorujícího učitele. Nebude-li žák toto respektovat, může být po projednání s rodiči z Obecná pravidla kempu: - po celou dobu kempu platí základní pravidla slušného chování a zákaz manipulace s ohněm - po celou dobu kempu musí se účastníci musí řídit pokyny trenérů a vedoucích - po celou dobu trvání kempu je zakázáno kouřit, konzumovat alkohol i jiné návykové látky.

1. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují a s ostatními učiteli. Rozhoduje o ní ředitelka školy po projednání v pedagogické radě. 2. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování řád Pravidla slušného chování a pravidla chování ke starším lidem. První pomoc při drobném zranění. Uplatňuje zásady zdravého stravovacího a pitného režimu 3. Člověk a jeho svět Domov a obec Tolerance k přirozeným odlišnostem spolužáků k jejich přednostem i nedostatkům. Nebezpečí 1.Žáci dodržují pravidla slušného chování. Pozdraví, poděkují, projevují vzájemný respekt.Chovají se ohleduplně a pomáhají všem, kteří pomoc potřebují. 2.Žáci dodržují školní řád. Plní pokyny pedagogických pracovníků i ostatních pracovníků školy vydané vsouladu správními předpisy a vnitřními směrnicemi chování lidí - pravidla slušného chování základní lidská práva a práva dítěte - práva a povinnosti Lidé a čas: regionální pověsti a báje tradice, zvyky návštěva kulturních institucí - divadlo, kino, knihovna, muzeum Člověk a příroda: rozmanitost živé a neživé přírody.

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci chování Výchovná opatření Výchovnými opatřeními jsou: důtka třídního učitele důtka ředitele školy Jako doplňující možnost škola využívá předvolání zákonných zástupců k řešení přestupků žáka, jsou‐li k tomu vážné důvody Při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování. Ve školní jídelně je zakázána manipulace s jídelními komplety (posunování stolů). Školní jídelna je součástí školy, proto se na chování strávníků vztahují pravidla uvedená ve školní

dbáme na dodržování pravidel slušného chování dbáme na důslednou prevenci před úrazy motivujeme žáky k realizaci pravidelného pohybového režimu a projevení přiměřené samostatnosti a vůle po zlepšení své zdatnosti (vztah mezi pohybovou činností a zdravím) Kompetence pracovn Chování ve školní jídelně Všichni strávníci jsou povinni se chovat ve školní jídelně a v přilehlých prostorách slušně, ohleduplně, dodržovat zásady slušného chování a společenských pravidel stolování. V rámci bezpečnosti se strávnici chovají v jídelně dle pravidel BOZP a PO, v souladu s hygienickými předpisy 47 pravidel slušného chování z doby našich prababiček a pradědečků: Máte pocit, že slušnost a chování dnešní generace už není takové, jaké by mělo být? Historický článek z roku 1899 vám představí téměř padesát pravidel bontonu, které měl tehdy dodržovat každý slušný člověk. Posuďte sami, jestli by tato pravidla měla svou váhu i dnes p) Dodržovat pravidla slušného chování, dbát na dobré občanské soužití tak, aby dělali čest sobě i škole. q) Dopustí-li se žák zvlášť hrubých slovních nebo úmyslných fyzických útoků vůči zaměstnancům školy nebo vůči ostatním žákům, oznámí ředitel školy tuto skutečnost orgánu sociálně-právn společenských norem a pravidel slušného a uctivého chování. Při setkání je zdraví nejen ve škole. Vzájemně si pomáhají. 11. Žák vystupuje na veřejnosti podle společenských norem a pravidel slušného chování. Uvědomuje si, že i mimo budovu reprezentuje jak svoji rodinu, tak i Základní školu Jižní IV

Hana Hindráková: Dobrovolnice, Alpress, 2014

a) Žák/ dítě (dále jen žák) školy dodržuje pravidla slušného chování ve vztahu ke všem pracovníkům školy i spolužákům. Dbá důsledně pokynů pedagogických pracovníků (popř. pověřených správních zaměstnanců a zaměstnanců školní jídelny), zodpovědně se připravuje na vyučování - zachovávat pravidla slušného chování, - účastnit se mimoškolních aktivit, na které se přihlásili, - plnit zadané domácí úkoly. Domácí úkoly slouží především k procvičení, zopakování a rozšíření látky probrané ve škole. Forma hodnocení domácích úkolů (známka, slovn

English for Everyone Business English: Level 1 Course Book

V zahraničí vám ale naučená pravidla slušného chování, budou často k ničemu. Čím dál se chystáte, tím větší nástrahy na vás u stolu čekají. Nenechte si pokazit prožitek z dobrého jídla nejistotou a přečtěte si, jak si neuříznout ostudu Prvouka - tematický plán 1.roč. 2020/2021 Září Jsem školák Poprvé ve škole, Školní řád, pravidla slušného chování, osobní bezpečí, toleranc

47 pravidel slušného chování z doby našich prababiček a

 1. 3. Rozvíjet a upevňovat pravidla slušného chování. 4. Omezit zneužívání sociálních sítí a další agresivní formy komunikace Oblasti: Hygiena a zdraví Hygiena v období dospívání Vandalismu a lidské hodnoty Komunikace a porozumění Tolerance odlišností Pravidla slušného chování Konflikt a jeho řešen
 2. PRAVIDLA HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Příloha . 1 školního řádu .j.: 10/2020 OBSAH: Čl. 1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák
 3. c) dodržuje pravidla slušného chování, nepoužívá vulgarity a urážky. d) hájí zájmy ZO, OO a ČSV jako celku a chová se vždy a za každých okolností tak, aby měl důvěru těch, které zastupuje, e) dbá na naplňování cílů uvedených ve Stanovách ČSV a upřednostňuje zájmy členské základny jak
 4. 4. V prostorách ŠJ dodržují žáci - strávníci pravidla slušného a bezpečného chování a při jídle pravidla slušného stolování. Při přenosu jídla se žáci chovají ukázněně, neběhají a neprovádí jiné činnosti, které by mohly způsobit nebezpečí pádu. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. 5
 5. 15. Ve škole i mimo školu dbá na svou dobrou pověst, dodržuje pravidla slušného chování a dobrého občanského soužití, dbá na čest své rodiny, dbá na dobré jméno svojí školy - ZŠ Josefa Hlávky Přeštice. 16. Respektuje tento školní řád, pravidla třídy, vnitřní řád školní družiny a školní jídelny. 1.3
 6. Smajlíci či útržkovitý text. Hrubé prohřešky v pracovních e-mailech. 25. srpna 2012. Pravidla slušného chování neplatí jen v reálném životě. Měla by se dodržovat i při elektronické komunikaci. Řada zaměstnanců ale tato pravidla vůbec nezná a sobě i své firmě může kazit dobré jméno. Pro větší typ příloh.
 7. dodržují pravidla slušného chování. Důstojně reprezentují školu na veřejnosti. Po příchodu do budovy školy odložit si obuv a svršky v příslušné šatně či šatní skřínce a odejít do učebny. V průběhu dne je dětem a žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího

10 pravidel etikety stolování ve světě: Jiný kraj, jiný

chování při jídle, chování vůči osobám druhého pohlaví, řeči a rozhovoru. Pro společenský styk platí řada pravidel, které požadují upřednostnění některých osob před jinými. Obecně má žena přednost před mužem, starší přednost před mladším a nadřízený přednost před podřízeným školy + kontakt s cizím člověkem + doprava, 2. ročník - Bezpečné chování doma, Malý detektiv, 3. ročník - Základy slušného chování - Neposlušní výletníci, Výlet, 4. ročník - Mezilidské vztahy (šikana), Správné používání mobilního telefonu a internetu, 5. ročník - Alkohol + cigarety (gamblerství) Produkce konzervovaných objemných krmiv je pravidelným tématem vědeckých prací, seminářů a konferencí v řadě zemí celého světa, protože ne všude mají možnost využívat pastevní porost v průběhu celého roku. Existuje několik pravidel, která se týkají přípravy, průběhu a bezpečnosti a určitě stojí za dodržení netiketu (pravidla slušného chování na internetu) - vysvětlete dítěti, že porušováním pravidel internetu se může snadno dostat do problému (protiprávní jednání, např. porušování autorského zákona) . Buďte svému dítěti oporou V případě, kdy budete potřebovat pomoc, můžete využít následující stránky pravidla slušného stolování. Na chování dětí a žáků ve školní jídelně dohlíží určený dohled. c) Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Všechno podávané jídlo je určené k přímé spotřebě. Lze vynášet z jídelny pouze doplněk k obědu (např

2.2. Zásady pro hodnocení chování ve škole 1. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní uitel po projednání s uiteli, kteří ve třídě vyuují, a s ostatními uiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě. 2. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržován Prezentace seznámí žáky se základními zásadami společenského chování. Jelikož je tato problematika široká, je na každém vyučujícím, zda doplní témata, která považuje za důležitá. Součástí prezentace je i pracovní list

osvojí si pravidla slušného chování ve společnosti a mimo ni pěstuje ohleduplnost k rozmanitostem a odlišnostem ostatních - má vlast (ČR, Praha, st. znaky, památky) - domov a rodina - moje škola, třída, kamarádi OSV: Rozšiřování slovní zásoby Sebepoznávání, seberegulace Citlivé smyslové vnímání Rozvoj kreativit dodržuje pravidla slušného a bezpečného chování mezi spolužáky dodržuje pravidla slušného chování k dospělým osobám mapuje povolání osob pracujících ve škole učí se poznávat dopravní značky v okolí školy a dodržovat jejich pokyn přechází bezpečně silnici, dbá světelné signalizace. ║ CHOVÁNÍ V RESTAURACI ║ Pohřeb ║ POZDRAV ║ Příchod. Tanec a ples. Princip přednosti. U stolu. Recepce. Smekání klobouku. Nápoje. Banket. Podávání ruky. Některá připomenutí. Rout a cocktail. Políbení ruky. Placení. Číše vína, bufet, party. Polibek ║ KULTURA ║ Pánský společenský oblek. Zvláštní situace. rodiče stejně jako pravidla a zvyky rodiny. • Dodržuje kladné mezilidské vztahy a základy slušného chování (pravidlo Pozdrav, popros, poděkuj). • Respektuje rodičovská práva k dítěti. Pečující osoba ve vztahu k organizaci • Svým chováním a vystupováním přispívá k šíření dobrého jména dětských skupin 18) Ve škole i mimo školu dodržují žáci pravidla slušného chování a dbají na dobré občanské soužití. 19) Žák školy pomáhá slabším a zdravotně postiženým spolužákům, případně i dospělým osobám. 20) V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole a na školním pozemku jen se svolením zaměstnanc

Video: Smajlíci či útržkovitý text

Žák, který vědomě a závažně poruší pravidla slušného chování vůči kterémukoliv spolužákovi (zvláště šikanováním, netolerováním a nerespektováním odlišnosti druhých), dopustí se tím hrubého přestupku. Podle závažnosti činu bude tomuto žákovi uloženo kázeňské opatření Pouze ti studenti, kte ří akceptují pravidla slušného chování, mají umožn ěn p řístup k sí ťovým službám. P řístup do sít ě mimo vyu čovací hodiny je výsadou studenta, nikoliv jeho právem. Přenášení nebo p řechovávání jakýchkoliv materiál ů, které jsou v rozporu s platnými zákon respektuje pravidla slušného chování a bezpečnosti. Do jiných tříd přechází ukázněně. Vstup do tělocvičen a odborných učeben je dovolen jen za přítomnosti vyučujícího, žák se řídí řádem odborné pracovny. V prostoru šaten se zbytečně nezdržuje, zejména o polední V rámci nácviku slušného společenského chování se žáci učí orientovat v běžných sociálních situacích, rozumět jim a adekvátně na ně reagovat, např. pravidla pro pozdravy (kdo koho zdraví první), pro chování ve škole s učiteli, pravidla tykání a vykání, zásady při seznamování apod Kritéria stupňů chování: Stupeň 1 - velmi dobré - Žák uvědoměle dodržuje pravidla slušného chování a ustanovení školního řádu. Ojediněle se dopouští méně závažných přestupků. Stupeň 2 - uspokojivé - hování žáka ve škole je v rozporu s pravidly slušného chování a ustanoveními školního řádu

Etiketa - Wikipedi

 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žák Pro hodnocení prospěchu a chování našich žáků klademe důraz na tři základní funkce. 1. Orientační a informační funkce Tato funkce má význam pro žáka i jeho rodiče ve formě informací o úrovni vědomostí, znalostí a dovedností žáka..
 2. ace, nepřátelství a násilí všeho druhu. Chodí vhodně upraven a oblečen na sportovní aktivity a s požadovanou výstrojí
 3. -pravidla obou sportů-základy pravidel, hra dvou týmů SPORTOVNÍ AKTIVITY DĚTÍ -vhodný výběr sportu, pravidelný a náhodný sport, chování sportovce, hygiena, otužování DOPRAVNÍ VÝCHOVA -bezpečná cesta do školy-ze školy, pravidla pro chodce, cyklisty SPV- lexikon slušného chování a jeho pravidla LISTOPA
 4. 16 C Pravidla pro hodnocení výsledk ů vzd ělávání žák ů 1. Zásady hodnocení pr ůběhu a výsledk ů vzd ělávání a chování ve škole a na akcích po řádaných školou Nedílnou sou částí výchovn ě vzd ělávací práce je hodnocení výsledk ů vzd ělávání žák ů školy
 5. pravidla slušného chování vlastnosti lidí Lidé a čas měsíce, dny v týdnu, hodiny režim dne Vánoce a Velikonoce, zvyky a tradice OVO 1.1 dopravní výchova OVO 5.2 OVO 2.1 PT MuV 2 - integrace jedince v rodině OVO 2.1 OVO 3.
 6. klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování školního řádu během klasifikačního období. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k opatřením k posílení kázně se přistupuje pouze tehdy, jestliže předešlá opatření byla neúčinná

Náš chov Odborný časopis, který se specilizuje na

 1. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitelka školy po projednání v pedagogické radě. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování
 2. řádu nebo pravidel slušného chování vyučování bez svolení učitele, prohřešky proti dohodnutým pravidlům třídy Důtka třídního uitele: (DTU) Časté porušování školního řádu - časté zapomínání žákovské knížky a pomůcek na vyučování
 3. Sestra za všech okolností dodržuje pravidla slušného chování, vytváří profesionální image a prestižní postavení sester ve společnosti, což přispívá k budování dobré pověsti profese a zvyšuje důvěru občanů. Sestra při poskytování péče usiluje o to, aby se při užívání nové techniky a uplatňován
 4. Známku z chování navrhuje po konzultaci s ostatními vyučujícími zpravidla třídní učitel. Návrh na snížení stupně z chování projednává pedagogická rada a schvaluje ředitel školy. Chování je klasifikováno stupni: Velmi dobré: Žák uvědoměle dodržuje pravidla slušného chování a ustanovení školního řádu
 5. Pod vedením uplatňuje zásady slušného chování ve škole ZÁKLADNÍ DOPRAVNÍ PŘEDPISY Cesta do školy, okolí školy. Rozliší nebezpečí v okolí svého bydliště LIDÉ KOLEM NÁS Rozlišuje a chápe příbuzenské vztahy a jejich role v rodině Členové rodiny. Příbuzenské vztahy. Mezilidské vztahy. Pravidla slušného chování

Rady pro bezpečné chování na internetu pro rodič

 1. V. Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci a pravidla chování žáků 1. Žáci dbají ve škole i mimo školu všech pravidel slušného chování, hygieny a bezpečnosti, respektují pokyny pedagogických a ostatních zaměstnanců školy
 2. Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování, žák opakovaně porušuje školní řád. Žák se dopustí závažného přestupku proti školnímu řádu, kterým vážně ohrozí bezpečnost a zdraví jiných osob. Žák záměrně narušuje závažným způsobem výchovně vzdělávací činnost školy
 3. Pravidla chování v areálu VKKV • Dodržování slušného chování • Zákaz vod ění zví řat do celého areálu. • Zákaz kou ření v areálu. • Zákaz vnášení sklen ěných p ředm ětů do areálu. • Provozovatel má právo vykázat z prostoru VK Karlovy Vary osoby, kter
 4. 1. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitelka po projednání v pedagogické radě. 2. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování

Dodržovat pravidla slušného chování a zásady hygieny. Je zakázáno vynášení potravin ze školní jídelny a odhazování odpadků v budově i okolí školy. 6. Při setkání s učiteli a dalšími pracovníky školy dodržuje žák všechny zásady společenského chování a dbá na kulturu svého slušného vyjadřování. 7 Žák komunikuje s vyučujícím v rámci pravidel slušného chování: Pozdrav při prvním kontaktu, představení se z důvodu ověření, srozumitelný požadavek k učivu, poděkování (Např. Dobrý den, Jan Novák, potřebuji , děkuji.) Chat je výhradně určen pro komunikaci s vyučujícím (např 5) Dodržujeme zásady slušného chování ve vztahu k uživatelům, jejich příbuzným a přátelům, ke spoluzaměstnancům. 6) Nepřijímáme finanční a věcné dary ani jiná žádná zvýhodnění za práci, kterou jsme vykonali ve prospěch uživatele. 7) Chráníme majetek domova, zřizovatele, uživatelů, zaměstnanců